×

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی چیست؟ در اینجا چند رای و مثال برای این موضوع مطرح میکنیم:

بزه تصرف عدوانی جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

رای بدویدر خصوص اتهام آقایان 1- م.، 2- الف. با وکالت آقای …، دایر به مشارکت در تصرف عدوانی (مسقف نمودن نورگیر واحد مربوطه).

با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و انکار و تکذیب شدید متهمین و وکیل ایشان در کلیه مراحل تحقیق نظر به این‌که علی‌فرض صحت ادعای شاکی به‌ موجب نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مؤثر باقی‌مانده و با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته (به شرح صفحات 132 و 133) و ضمن آن اعلام داشته مسقف نمودن نورگیر واحد طبقه اول حدود هفت سال گذشته اتفاق افتاده و سایر طبقات نیز پس از خرید واحد و رضایت همدیگر نسبت به مسقف نمودن سقف نورگیر خود اقدام نموده‌اند.

موضوع مشمول مرور زمان تلقی گردیده و با توجه به قانون حاکم مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است .

رئیس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهرانرأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- الف. 2- م. با وکالت … مبنی بر مشارکت در تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای … به‌عنوان یکی از مالکین مجتمع؛ دادگاه با توجه به این‌که حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی جمیع ساکنین ازجمله شاکی بر تصرف مشاعات به شرح مندرج در پرونده توافق نموده بودند و پس از مدتی اختلاف در موضوع پارکینگ شاکی از رضایت خود عدول نموده است.

علی‌هذا دادگاه با توجه به این تصرف موضوع شکایت مسبوق به رضایت بوده است از صدق عنوان تصرف عدوانی خارج بوده و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مطالب مرتبط : حبس تعزیری چیست ، حبس تعلیقی چیست

دادرس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9309972181600551 مورخ 30/06/93 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب دادنامه معترض‌عنه متهمین 1- م 2- الف. با وکالت آقای … از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ مشمول مرور زمان بودن قرار موقوفی تعقیب صادر؛ لهذا دادگاه با التفات به این‌که جرم تصرف عدوانی مستمر و مشمول مرور زمان در جرم نمی‌شود مضافاً این‌که متهمین موصوف در حال حاضر نیز متصرف در مکان مشاعی بوده، لهذا صرف‌نظر از صحت یا سقم موضوع لذا مستنداً به بند دو ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به حضور دادگاه محترم ارسال می‌گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9309972181601646 مورخ 29/10/93 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب دادنامه معترض حکم به برائت متهمین 1- م. 2- الف. از اتهام تصرف عدوانی صادر گردیده.

حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده خاصه اظهارات تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیق و دادرسی مبنی بر این‌که تصرف تجدیدنظرخواندگان بدواً با رضایت تجدیدنظرخواه بوده و ضمن توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد. لذا ضمن رد اعتراض مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها