وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل
4.9 (98.67%) 15 vote[s]

وکالت بلاعزل چیست : – وکیل بلاعزل – دروهله اول باید گفت که وکالت عقدی گفته خواهد شدکه موجب آن ، یکی از طرفین ، طرف و شخص مقابل رابه انجام کاری نایب خود می کند. همچنین لازم بذکر استکه این عقد با مرگ هر یک از طرفین پایان می یابد و از این سو تفاوتی میان عقد وکالت بلاعزل و وکالت ساده نمی باشد.

درماده 679 قانون مدنی جمهوری اسلامی اینطور آمده استکه در این وکالت ، موکل هر زمانیکه بخواهد وکیل رامیتواند عزل کند ، مگردر صورتی که عدم عزل وکیل بلاعزل در عقد قرار شده باشدکه دراین حالت موکل نمیتواند وکیل زا عزل و فسخ وکالت کند.

اما باید پروا داشت که اگر فروشنده مالی رابه دیگری بفروشد و درضمن عقد بیع ، خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال باره معامله خودش باشد اما دراین صورت باید گفتکه فروشنده خواهد بودکه مبادرت انتقال آن مال شخص دیگری کندکه کار جرم محسوب میشود.

معمولا می توان گفت تمام مردم برای خرید و فروش ملک و ماشین وکالت بلاعزل بیک دیگیر میدهند.

مطالب مرتبط : وکالت صلح عمری

وکالت فروش

وکالت بلاعزل چیست

درتقسیم بندی وکالت نامه ها طور مشخص شده استکه ، معمولا وکالت ها رابه دو قسمت تقسیم میکنند ، یکی ساده و آن یکی بلاعزل.

درادامه تفاوت و تعریف وکالتنامه بلاعزل رابرای شما کاربران توضیح خواهیم داد.

با وکلای موسسه امین همراه باشید.

وکالت ساده :

وکالت ساده همانطورکه اسم آن مشخص شده ،وکالتی ساده بود وموکل هرزمان بخواهد میتواند وکیل را عزل کند.

امروزه از وکالت ساده معمولا دردفترخانه ها و خرید و فروش ملک استفاده میشود.

ماده 679 قانون مدنی برای وکالت ساده اینطور امده موکل هر زمان بخواهند میتواند وکیل خودرا عزل کند.

مگر آنکه درعقد قرارداد چیز دیگری مشخص شده باشد.

این نوع وکالت، ممکن است دردسرهایی داشته باشدکه درادامه آن اشاره می‌کنیم.

وکالت نامه بلاعزل

آیا وکالت نامه بلاعزل باطل میشود ؟ چگونه می توانیم این وکالت نامه راباطل کنیم ؟

این ها سوالاتی است درادامه مطلب میخواهیم آن پاسخ دهیم، با موسسه امین همراه باشید.

اگرره صورت ساده باشد.

اگر وکالت شمابه شکل ساده شکل داده شده باشد پیمان نامه وکالت دردو چهره عزل وکیل بلاعزل بدست موکل و استعفای وکیل قابل فسخ خواهد بود .این معنا خواهد بودکه ، طبق ماده 679 موکل هر زمان بخواهد میتواند وکیل خود رابلاعزل کند مگر آنکه درقرار داد چیز دیگیری یاد شده باشد و چیز دیگیری عهد بسته شود. اما در این نوع وکالتنامه موکل حقی ندارد وکیل راعزل کند ، اما درچند حالت میتوان آن وکالت نامه راباطل کرد.

وکیل بلاعزل از خود انصراف دهند

وکیل فوت کرده و یا دچار جنون شده باشد

موکل دچاز جنون شده باشد و یا فوت کند.

مطالب مرتبط : وکالت نامه تام الاختیار چیست ،وکالت مقید

میتواند وکالت نامه بسیار خوبی باشدبه منظور این وکالت دارای محاسن بسیار خوبی و مثبتی می باشد ، امادر مواردی نیز ممکن است پیامدها و مشکلات خودش رانیز داشته باشدبه صورتکه با امضای یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد ، تمام دارایی و اموال خود رااز دست بدهند.

برای تنظیم وکالت نامه تنها دفاتر اسناد رسمی میتواندبه طور قانونی مراحل راانجام دهد.

وبه راحتی درهر خیابانی نیز پیدا خواهد شود ،

برای نوشتن و دریافت وکالت نامه بلاعزل باید مدارکی همچون کارت ملی و شناسنامه همراه شما باشد .

-کار ملی وکیل و موکل ( و کپی آنها )

-شناسنامه وکیل و موکل ( و کپی آنها )

وکیل بلاعزل

وکالت نامه بلاعزل از جمله نامه‌های اداری حقوقی محسوب می‌شود و همه دفاتر اسناد رسمی فرم‌های مخصوصی برای چنین وکیل  بلاعزل نامه‌هایی دارند، اما جهت آشنایی نمونه‌ای از متن وکالت بلاعزل برای حق طلاق و فروش ملک را ارائه داده ایم.

موکل: آقای / خانم ………. فرزند ……… بشناسنامه شماره …. متولد ….. صادره از ….. شماره ملی …….. ساکن ……………

وکیل: آقای / خانم: ………. فرزند ……… بشناسنامه شماره …. متولد ….. صادره از …. شماره ملی …….. ساکن ……………

مراجعه به ادارات شهرداری، ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجع به ششدانگ …….. به پلاک …… واقع دربخش ….. ثبت شده شماره ……. دفتر ….. صفحه ….. و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و سپس درصورت فقد هر گونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل رابه مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل بلاعزل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل غیر ولو کراراً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است. مدلول سند فقط درنفس وکالت مؤثر است.

وکالت بلاعزل

نویسنده:1001dlc

تاریخ : مارس 26, 2019