بر‌چسب: ارث

ارث فرزندان
مقدار ارث فرزندان چه اندازه استclose

ارث فرزندان : همانطور که میدانید در کشور اسلامی ایران فرزند در طبقه اول وارثان قرار دارد. البته فرزندی که به صورت ازدواج قانونی اسلامی متولد شده باشد. و همچنین فرزندانی که از ازدواج های دائم و یا موقت و