بر‌چسب: قانون

قاعده استاپل در حقوق چیست
قاعده استاپل در حقوقclose

4.8 / 5 ( 30 votes ) قاعده استاپل در حقوق : خیلی کم میتوان رابطه ای حقوقی را پیدا کرد که کم یا بیش ار این قاعده یعنی قاعده استاپل تاثیر نپذیرند. منظوراز این قاعده ممنوعیت استناد ،إعمال یا

قانون احترام به آزادی های مشروع
آزادی های مشروعclose

4.9 / 5 ( 19 votes ) آزادی های مشروع در ایران : از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد پایین رابه دقت رعایت واجراء