" /> نفقه جاریه چیست - دریافت نفقه جاریه چگونه است ؟

بر‌چسب: نفقه جاریه چیست؟

نفقه چیست
نفقه چیستclose

4.9 28 نفقه همانطور که میدانید در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت انفاق پافشاری بسیاری زیادی شده است تا در این صورت مردا وضف به پرداخت همه و کمال حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود