×

عقد بیع مقرر چیست

عقد بیع مقرر چیست – تعریف عقد بیع مققر

عقد بیع

عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد. عقد بیع به محض انشای ارادهٔ طرفین تشکیل‌دهندهٔ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند. اقسام بیع عبارتند از:

۱_ بیع عین معین

۲_بیع عین کلی در معین

۳_ بیع عین کلی در ذمه

مورد معامله را در اصطلاح حقوقی مبیع گفته میشود به عنوان مثال میتوان به  آپارتمان و باغ. ارزش پولی که بابت آن پرداخت می شود اشاره کرد که آنها را اصلاحا ثمن معامله میگویند. همچنین در معاملاتی که عضو آنها  مبیع و ثمن در آن باشند را عقد مبیع می نامند.به طرز دیگری میتوان گفت که معاملاتی که یک طرف آن پول باشد عقد بیع می گویند منبع

ارکان عقد بیع

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله توسط فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله توسط خریدار است. مانند آنکه فروشنده بگوید این اتومبیل را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تو فروختم و خریدار بگوید خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری طرفین عقد بیع محسوب می‌شوند و چون به‌واسطه‌ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می‌کنند قانونا برای انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشند، زیرا معامله‌ با شخص مست و بیهوش و شخص فاقد قصد، باطل است.

۳. ثمن

رکن دیگر عقد بیع ثمن است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.

۴. مبیع

عوضین عقد بیع، مبیع و ثمن هستند. مبیع کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود که باید دارای شرایطی باشد، ازجمله اینکه مالیت داشته باشد، قابل خریدوفروش باشد، قابل تسلیم باشد و… که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

شروط و توضيحات عقد بیع مال غیر منقول

عقد بیع مال غیر منقول چیست : هر يك از طرفين كه در موعد مقرر و مشخص شده در دفترخانه آماده نشود و حضور پیدا نکند مكلف است مبلغ …….. ریال بابت جريمه عدم حضور بموقع به طرف ديگر پرداخت کند. اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به ریشه-بن-بیخ معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد.

فروشنده در عقد بیع مكلف است آخرين قبض آب و برق و تلفن و گاز را در محضر اسناد رسمی به خريدار تحويل دهد. پرداخت اين وجوه لغایت تاريخ ثبت معامله بر دوش فروشنده خواهد بود. در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خريدار به محضر اسناد رسمی مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند. در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق 6 به وي مسترد خواهد شد.

مطالب مرتبط : تنظیم سند رسمی چیست ؟

ماده 4 يكپارچگي قرارداد

يكپارچگي قرارداد در عقد بیع : قرارداد و پيوست های آن يك مجموعه جامع و يكپارچه ای را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها ، ترتيبات ، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبی ) پیشین كه بين طرفين در بستگی با سوژه پیمان نامه هستی داشته است ، مي گردد.

ماده 5 تفکیک پذیری

تفکیک پذیری در عقد بیع : و همچنین اگر قسمتی از این قرارداد بر طبق رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود ، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 6 تغییر و اصلاح

تغییر و اصلاح در عقد بیع : هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین شدنی است.

ماده 7 فورس ماژور

فورس ماژور ها در عقد بیع چیست : هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 8 تغيير نشاني طرفين قرارداد

نشانی طرفی در عقد بیع : هرگاه يكي از طرفين پیمان نامه نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد. بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 9 حل اختلاف

حل اختلاف و مشکلات در عقد بیع چگونه است ؟  در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه گسترش حقوق تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان دادرس مرضی الطرفین برگزیدن گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 10 تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول امضای طرف دوم

………………… …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادهاست.

نمونه عقد بیع مال غیر منقول

قرارداد حاضر فی ما‌بین – عقد بیع

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………که ازین پس «خريدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

مورد معامله دارای عقد بیع مال غیر منقول :

مورد معامله دارای عقد بیع مال غیر منقول:

آب،(با شماره پرونده ………………..) برق،(با شماره اشتراك ………………..) تلفن، به شماره/شماره هاي ………………..، گاز شهري بهش شماره ……………….. مي باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله كه جزء مبيع است به قرار ذيل است:

كولر ……………….. دستگاه- لوستر سقفي ……………….. عدد- دستگاه تصفيه آب استخر- دستگاه برق اضطراري ………………..

ماده 2- مبلغ معامله در عقد بیع :

ثمن معامله كلا معادل ……………….. ریال مي باشد كه مبلغ ……………….. آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………………. از حساب جاري ……………………… بانك ………………………………به فروشنده پرداخت شد و مابقي كه معادل ……………….. ریال است به ترتيب و در موعد/مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد.

ماده 3 – شروط و توضيحات :

شروط و توضیحات نمونه عقد بیع : صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن(ولو به اعلي درجه) از طرفين به عمل آمد.

به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده، طرفين متعهد شدند كه راس ساعت……. صبح روز ….. مورخه ……………….. در دفتر خانه شماره ……. تهران واقع در خيابان ………….. شاره …………………….. طبقه ……………. حاضر شوند.
فروشنده مكلف است نسبت به دریافت و تهيه مفاصا ها و گواهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند .

وکلای موسسه امین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها