×

مدیریت ریسک

نحوه مدیریت ریسک

مدیریت ریسک از زمان پيدایش تمدن، انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بوده اند. اجداد ما با محيطی سرشار از خطرات و مخاطرات مواجه بوده اند. نخستين خطرات که طبيعت و حيوانات وحشی بودند، موجب ریسک می شدند و این خطرات نه تنها حيوانات وحشی بلكه شامل انسان ها نيز می شد. به تدریج انسان ها آموختند که به صورت جمعی و فردی، اتفاقات ناخوشایند را پيش بينی و خود را برای مقابله با آن آماده کنند. آنها پناهگاه ساختند و شروع به ذخيره برای آینده کردند. این تدابير اگرچه پوششی در مقابل عناصر و وحشيگری های طبيعت ایجاد کرد، اما ریسک های جدیدی را نيز خلق کرد.

مخاطرات ایجادشده در تأسيسات هسته ای، طوفان هاي ویرانگر، زلزله، بمب گذاری مراکز تجاري و حمات تروریستی یادآور این حقيقت اند که تنها طبيعت تخریب و مر گآفرینی نمی کند، بلكه انسان نيز دست به چنين اعمالي مي زند. اگرچه سایر خسارات تنها به این دليل که بر یک فرد یا یک شرکت تأثيرگذارند کم اهميت ترند، اما برای شخصی که متحمل خسارت شده است دیگر چيزی به عنوان کم اهميت معنی نمی دهد. با روند افزایشي ریسک ها ميزان خسارات ناشي از تصادفات نيز افزایش یافته است. جالب توجه آنكه هزینه فزاینده خسارات تنها تابعی از تعداد فزاینده ریسک هاست. حتی خساراتی که از خطرات طبيعی نظير طوفان، زلزله و سيل ناشي مي شوند، شدتی در حال افزایش از خود نشان داده اند.

شناسایی ریسک

علاوه بر این، هزینه خسارات در انطباق با تورم افزایش مجددي یافته اند. اگر چه زلزله، سيل و طوفان با همان سرعت پيشين رخ می دهند، اما فاجعه پر خسارت تر از قبل به نظرمی رسد. دليل روشن این امر آن است که ثروت، سرمایه گذاری و دارایی بيشتری در معرض خطر قرار گرفته است. همانگونه که بيان شد، از وجود ریسک، گریزی نيست و جامعه بشری باید در جستجوی راه هایی برای مقابله با آن باشد. با برخی از از نوع بنيادی- با تاش های جمعي و دولت مقابله ً ریسک ها- عموما م یشود. پليس شهری و آتش نشانی ها مثال های خوبی برای روش های مقابله با ریسک به صورت کمک های جمعی می باشند.

اگرچه جامعه و دولت می توانند در بسياری از موارد از فشار ریسک بكاهند، برخی از ریسک ها در حوزه مسئوليت افراد جامعه قرار مي گيرند. با توجه به گستره پهناور ریسک هایی که افراد و مشاغل با آن مواجه می شوند و تنوع راه هایی که می توان به مقابله با آنها پرداخت، یک روش سيستماتيک برای مقابله با ریسک ها مورد نياز است. در مقابل ریسک های متنوعی که با آنها مواجه می شویم چه می توانيم بكنيم؟ ابتدا کدام ریسک ها باید مورد توجه قرار گيرند؟ و ریسک ها چگونه شناخته شوند؟ این سوالات از جمله مهم ترین سئوالاتي هستند که در بحث مدیریت ریسک به آنها پاسخ داده م يشود.

مطالب مرتبط :  مدیریت دعاوی claim management

هدف از مدیریت ریسک

هدف از مدیریت ریسک، مدیریت نااطميناني است فعاليت هاي شناسایي بر یک کسب و کار مي شود. یک برنامه مدیریت ریسک صحيح با استراتژي هاي مدیریت ریسک مناسب مي تواند مشكات هزینه بر و استرس زا را به حداقل رسانده و ادعاي خسارت و حق بيمه را کاهش ، مدیریت ریسک، فرایندي شامل دو فاز اصلي 4دهد. بنا به نظر بوهم است: تخمين ریسک که شامل شناسایي، تحليل و اولویت بندي است و کنترل ریسک که مراحل برنامه ریزي مدیریت ریسک، برنامه ریزي ،5نظارت ریسک و اقدامات اصاحي را شامل م يشود.

به اعتقاد فيرلي مدیریت ریسک داراي هفت فاز است:

شناسایي عوامل ریسک
تخمين احتمال رخداد ریسک و ميزان تأثير آن
ارائه راهكارهایي جهت تعدیل ریس کهاي شناسایي شده
نظارت بر عوامل ریسک
ارائه یک طرح احتمالي
مدیریت بحران
احياي سازمان بعد از بحران. انگلستان در توسعه یک برنامه

شناسایی زمينه ریسک

در این مرحله، شناسایي محل و شرایط رخداد ریسک نظير یک محل کار مشخص، اداره، یک بخش کاري یا شعبه فروشگاه خرد هفروشي انجام مي شود.

شناسایی ریسک

بر ً در این مرحله ریس کهایي شناسایی می شوند که احتمالا دستيابي به اهداف کسب و کار تأثير مي گذارند. ابتدا باید ریسک توصيف شود: چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟ چگونه و چرا اتفاق خواهد افتاد؟ پس از آن نتایج ریسک باید توصيف شود: اگر ریسک محقق شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

عملكرد خود را بررسي کرده و تشخيص دهيد که براي هر کارکرد چه اتفاقي خواهد افتاد؛ گزارشات و یادداشت هاي خود را بررسي کنيد تا اشتباهاتي را  که در گذشته رخ داده اند، شناسایي کنيد؛ سيستم ها و فرایندها را براي شناسایي نقاط بحراني تحليل کنيد؛  با کارمندان و همكاران خود مشورت کنيد

ارزیابی ریسک

شناسایي شده با استفاده ِدر این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک از سنج ههاي آماد ه شده تحليل مي شود. کنترل هاي موجود براي هر ریسک را مورد توجه قرار دهيد.  با توجه به کنترل هاي موجود چه تدابير دیگري براي کنترل ریسک باید اندیشيده شود. اثربخشي کنترل هاي موجود براي پيشگيري از رخداد ریسک  و کاهش اثرات آن را برآورد کنيد. تناسب و عدم تناسب کنترل هاي موجود را تعيين نمایيد. در واقع توصيف کيفي احتمالات و فراواني است: 7احتمال ،8ریسک با چه احتمالي رخ مي دهد؟ در ماتریس تحليل ریسک بهترین توصيف از احتمال رخداد ریسک (با توجه به سنجه هاي کنترل موجود) انتخاب مي شود. یک پيشامد یا موقعيت به صورت خسارت، 10 در واقع برآمد9نتایج آسيب، زیان یا عایدي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها