×

اعسار چیست

اعسار چیست،اعسار از هزینه دادرسی چگونه است،اعساز مهریه چیست

اعسار از مهریه اعسار از هزینه

اعسار از هزینه دادرسی دراین مطلب قصد داریم درمورد تفاوت حکم ورشکستگی و اعسار چیست برای شما کاربران گرامی توضیحی بدهیم ، درادامه باوکلای موسسه همراه باشید.

حکم ورشکستگی جنبه علم دارد.

درورشکستگی اداره کردن اموال ورشکسته،توسط مدیر یا اداره تصفیه صورت میگیرد. ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.حق دشمنی درارتباط بادعاوی مالی شخص ورشکسته درمقابل دیگران بامدیر تصفیه خواد بود و همچنین دعواهای مالی علیه شخص ورشکسته،باید توسط اداره تصفیه دنبال شود.

تفاوت ورشکستگی و اعسار : حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط بین نیازمند و شخصی که دعوا بنفع او مطرح شده موثراست‌.

-در اعسار معسر (نیازمند) از اداره اموال خود تحریم نمیشود و خودش عهده تمام کارها رابه عهده میگیرد.

-نیازمند از دست برد زدن درحقوق مالی و امور مالی خود ممنوع نیست.

-حق دعوای تک به تک طلبکاران علیه نیازمند و نیازمند علیه طلبکاران،وجود دارد وبه دشمنی همدیگر ادامه میدهند.

تقاضای نیازمند از هزینه دادرسی از طرفی که مدعی اعسار(نیازمندی) است پذیرفته نیست. بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت،دادخواست ورشکستگی دهد. طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه درایران راجع به بازرگان درگذشته،چه متوقف بوده چه نبوده باشد،در برابر مقررات مربوط ورشکستگی،صورت میگیرد و نیازی صادر کردن حکم ندارد. حکم ورشکستگی بازرگان این فایده را برای طلبکاران دارد که میتوانند بعضی از معامله ها را کنسل یا باطل اعلام کند.

ارتباط با وکلای موسسه :وکالت درکرج و وکالت در تهران

تفاوت حکم ورشکستگی و اعسار چیست

تفاوت حکم ورشکستگی با حکم اعسار : قوانین آنهادر تفاوتشان اینگونه است که :

کسبه جزء علیرغم بازرگان گفته ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، فراگیر مقررات ورشکستگی نمیباشد.

انجمن های تعاونی باانکه بازرگان تلاش نمیکند،فراگیر مقررات ورشکستگی هستند.

شرکت های تعاونی بطور کلی فراگیر مقررات ورشکستگی هستند؛چه موضوعاتشان تجاری باشد چه نباشد.

“پرداخت خسارت تاخیر تادیه”

درمورد پرداخت خسارت و عقب افتادن بازپرداخت نسبت وام های ورشکسته ، باتوجه اصل تساوی طلبکاران باید قائل عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.

دیوان عالی کشوردر رای شماره ۱۵ اعلام کرد که اجباربه پرداخت خسارت متوقف شده است.

این دلیل که نیازمند قدرت پرداخت این مبلغ را ندارد و یا حزر نشده باشد.

مدیون برای صدور رای به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

معافیت موقت هزینه دادرسی

برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:
الف) تقدیم دادخواست اعسار؛ ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می‌شود. (م ۵۱۲ آ. د. م). ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می‌رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/ ۶/۱۳۸۰ اظهار دشت: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس» به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛ هـ) ایرانی بودن خواهان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها