×

قاعده استاپل در حقوق

قاعده استاپل در حقوق :

خیلی کم میتوان رابطه ای حقوقی را پیدا کرد که کم یا بیش ار این قاعده یعنی قاعده استاپل تاثیر نپذیرند. منظوراز این قاعده ممنوعیت استناد ،إعمال یا ادعای حق و تکلیف یا هر موضوع حقوقی می باشدکه شخص مدعی،قبلا اظهار یا بیانی مغایر با آن داشته است مثلا بعداز انعقاد قرارداد ،یکی ازطرفین نمی تواند ادعای غیر قانونی بودن ان را بکند.منظوراز قاعده استاپل در حقوق ممنوعیت استناد ادعای حق و تکلیف موضوع حقوقی میباشد. که شخص مدعی بیانی مغایربا آن داشته است. مثلا بعد از انعقاد قرارداد ،یکی ازطرفین نمی تواند ادعای غیر قانونی بودن ان را بکند. استاپل قاعده اي ازراهنماها پابرجاکردن دعوي و حقوق ماهوي بوده. این قاعده افراد رااز انکار مطلبی که قبلاً ذکر کرده اند یا انکار امري که درگذشته مدعی وجود آن بوده اند منع می کند.

قاعده استاپل در حقوق چیست

قاعده استاپل در حقوق چیست : قاعده اي بوده که شخص رااز انکار داستان یا اعمالی که طرف دیگر را به امري معتقد کرده می باشد بازداری می نماید. استاپل برآمده ازسند: قاعده اي بوده که یک طرف آن رااز انکار مندرجات سندي که تنظیم و امضاء کرده است منع می کند. استاپل ناشی ازسابقه : قاعده اي است که یک طرف رااز مطرح کردن موضوعاتی که قبلاًدر دادگاه مطرح شده و نسبت به آن رسیدگی گردیده و حکم صادر شده است منع کرده شده.

ارتباط با وکالا : وکالت در کرج ، وکالت در اراک

قاعده استاپل در ایران

حکم صریحی در قانون مشاهده نمی شود. قاعده استاپل در ایران چگونه می باشد:

ازبرخی مواد نظیر ماده ۴۶۸ و ۴۸۱ استنباط می شود مه داوری بایددر قالب سند مکتوب باشد.

به نظر میرسد نمیتوان شرط کتبی بودن یا تشریفات دیگری برای داوری لازم دانست اصل بر رضایی بودن عقوداست.

استاپل در ایران به گونه است که :

تصریح برخی ازمواد قانون به موافقتنامه یا سند کتبی ناظر بر امور غالب نه شرط تحقق داوری ازنظر واژه شناسی،

اصطلاح استاپل ازریشۀ لغوي Estop گرفته شده که خوداز فعل لایتنی Stuppore) stoplup to (و واژة انگلیسی میانه estoppen اخذ گردیده است .

شکل اسمی این فعل یعنی اصطلاح Estoppel هم درمونث estoupal درزبان فرانسه قدیم ریشه داردکه همگی معناي مانع شدن، منع کردن و توقف دادن را افاده می کنند. درلسان حقوقی براي اصطلاح استاپل معانی و تعاریف متعددي ذکر شده که هر یک ازآنها نمایانگر دیدگاهی استکه ازآن به استاپل نگریسته شده است.

One thought on “قاعده استاپل در حقوق
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها