×

كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری و راه گرفتن تخفیف ان

كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری و راه گرفتن تخفیف ان

ماده 100 شهرداری

كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری چیست :

وکیل چه کمکی در کم کردن كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری می کند؟ کسانی که دارای زمین های کشاورزی و یا زمین هایی برای ساخت و ساز هستند،قبل ازشروع بکار باید از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و همچنین وظیفه انان است که ازساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری کنند.

در غیر این صورت طبق قانون ازاین کار جلوگیری خواهد شد وبه كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداری سپرده میشود.

و همچنین شخصیت حقوقی می باشد

محل پابرجا شدن این ماده نیز در شهرداری می باشد

این كميسيون یکی از مکان های اختصاصی بیرون از فضای دادگستری است

اعضای شکل دهنده این كميسيون را افرادی همچون : نمایندگان وزارت کشور؛نماینده شورای اسلامی؛نماینده شهرداری و دادگستری نیز ، شکل داده اند

بین اعضای تشکیل دهنده كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری نماینده شهرداری حق رای ندارد و فقط برای توضیح دادن مسائل در جلیات حضور پیدا میکند.

ماده ١٠٠ شهرداری چیست

كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری چیست :

میسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تراکم اضافی را نادیده بگیرد.

وظیفه رسیدگی این موضوع دیگربه پای كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری است و همچنین رای این ماده قطعی است.

چکیده :

صدور رأی تخریب درصورت تخلفات ساختمانی درصورتی جایز استکه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده ازسوی متخلف پرداخت نشود.

مستندات :

مواد 1، 2، 3 ماده ١٠٠ قانون شهرداری
تاریخ رای نهایی:
1393/12/27
شماره رای نهایی: 9309970955701223

رای بدوی

شماره دادنامه:
9209970903302803
مورخ:
1392/10/23

كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری تهران چیست

ماده ١٠٠ شهرداری تهران چیست : نظربه اینکه اولاًـ مستفاد تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده ١٠٠ قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی درصورتی جایز می باشد که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده ازسوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا ازناحیه شهرداری محصور و محدودبه تخلف اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی ، مجاز تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری تهران نبایستی قبل ازجلب نظر کارشناس حکم تخریب صادر نماید.

مطالب مرتبط : برای اطلاع از قانون پیش‌فروش ساختمان ها و اپارتمان کلیک کنید.

رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ١٠٠ قانون شهرداری قانون مذکور بایستی ازعملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل ازوقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‎باشد. خامساًـ

ماده ١٠٠ قانون شهرداری تبصره 7 ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف نظارت بر عملیات اجرای ساختمان ازلحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است.

جلوگیری اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه

کلمه می‎تواند در صدر ماده ١٠٠ شهرداری قانون مبحوث‎فیه مفید اختیار كميسيون در صدور رأی تخریب یا جریمه است و منحصراً مکلف تخریب نمی‎باشد.

در این رأی با استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد.

رأی صادره منطبق با ماده 65 ازهمین قانون ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر‎خواهی می‎باشد.

با توجه محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته.

دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند.

شعبه استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت با رد تجدید‎نظر‎، دادنامه معترض را تأیید می‎نماید.

منبع : ویکی پدیا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها